ALGEMENE VOORWAARDEN

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen DivinoBeautyX en de klant. ‘DivinoBeautyX’ is geregistreerd onder KvK 71774637.

Definities en diensten:

Alle door DivinoBeautyX aangeboden diensten, waaronder in ieder geval de schoonheidsbehandelingen en verkoop van hoogwaardige cosmetica producten.

Klant: degene, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een dienst van DivinoBeautyX afneemt.

Partijen: DivinoBeautyX en klant.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding

tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van DivinoBeautyX ter zake diensten aan of voor de klant.

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden als dan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

Artikel 2. Overeenkomst

1. DivinoBeautyX heeft het recht de afspraken op één of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van DivinoBeautyX aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan de klant kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant. Als de oorzaak van de wijziging aan DivinoBeautyX kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening

van DivinoBeautyX. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 8 (“Aansprakelijkheid”). Als het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloedt. DivinoBeautyX zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 3. Uitvoering van de dienstverlening

1. Als de klant constateert of redelijkerwijs kan constateren dat DivinoBeautyX de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient de klant dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 dagen na constatering aan DivinoBeautyX schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. DivinoBeautyX zal in voorkomende gevallen door de klant een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.

2. DivinoBeautyX behoud zich het recht voor om bij verkoop van producten binnen 10 dagen restitutie aan te bieden en wijzigingen aan te brengen bij een schoonheidsbehandeling zonder restitutie.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

1. DivinoBeautyX behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De klant/cursist verkrijgt het gebruiksrecht van het verstrekte materiaal voor eigen gebruik. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DivinoBeautyX mag de klant/cursist niets, ook geen gedeelten, openbaren, exploiteren, aanpassen, verkopen, in gebruik geven aan derden of op welke wijze dan ook verveelvoudigen. Wordt dit toch gedaan is dit het gevolg van een boete van vijfduizend euro.

Artikel 5. Overmacht

1. DivinoBeautyX is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld.

2. In geval van overmacht aan de zijde van DivinoBeautyX worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie door overmacht van DivinoBeautyX langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.

Artikel 6. Betaling

Om de afspraak definitief te bevestigen dient de klant een aanbetaling te doen van vijftig procent.

DivinoBeautyX verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Postcode en huisnummer
Woonplaats

Bij een boeking van een consult dient u het gehele bedrag te betalen. Laat u zich direct behandelen na het consult dan gaat er twintig euro van de desbetreffende behandeling af.

Indien de klant de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, wordt die automatisch omgezet naar annuleringskosten.

3. Bovendien is van rechtswege verzuimende verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

4. Bij niet tijdige betaling is de klant zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de klant in verzuim is worden alle, voor de resterende duur van de afgenomen dienst, verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door de klant aan DivinoBeautyX te worden voldaan. DivinoBeautyX kan bepalen dat de klant geen gebruik mag maken van de diensten en producten van DivinoBeautyX zo lang de achterstallige betalingen niet zijn voldaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. DivinoBeautyX is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt door tekortkomingen van DivinoBeautyX en/ of dienst (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van DivinoBeautyX.

2. DivinoBeautyX is evenwel niet aansprakelijk voor:

a) bij de klant het gevolg is van handelen en/of nalaten van door DivinoBeautyX ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.

b) het onbeheerd achterlaten van spullen

c) diefstal

3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van DivinoBeautyX en de door DivinoBeautyX ingeschakelde derden voor door cursist of derden geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

4. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen twee weken nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij DivinoBeautyX schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 8. Annulering

1. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de dag van de desbetreffende behandeling om welke reden dan ook. Hieronder valt dus ook afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte of ongeval of andere onvoorziene factoren.

2. Wanneer een klant de behandeling wil annuleren dan geldt dat TOT 48 uur.

Afspraken annuleren kan per Whatsapp op 06- 83 59 15 96 of per mail naar: info@divinobeautyx.nl

Bij niet tijdige annulering binnen het annuleringstermijn zullen de kosten voor rekening van de klant zijn. Blijft deze betaling uit zullen wij dit overdragen aan het incassobureau.

3. DivinoBeautyX kan een cursus annuleren, om welke reden ook. Bij annulering door DivinoBeautyX wordt er binnen 10 dagen een nieuwe afspraak gemaakt met de klant. Lukt dat niet, dan heeft de klant recht op een terugbetaling van DivinoBeautyX.

4. Indien DivinoBeautyX een afspraak wil uitstellen naar een latere datum, om welke reden ook, heeft de klant het recht om kosteloos de afspraak te annuleren op voorwaarde dat dit gebeurt binnen 48 uur na kennisgeving van het uitstel.

5. Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Voor kantooruren kunt u kijken maar de openingstijden op de website.

Artikel 9. Privacy

DivinoBeautyX zal in het kader van de relatie met de klant tijdens het maken van de afspraak persoonsgegevens verzamelen. De klant geeft doormiddel van het maken van dr afspraak ondubbelzinnig toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken conform hetgeen is bepaald in de wet bescherming persoonsgegevens. Alle informatie die door de klant wordt verstrekt aan DivinoBeautyX wordt vertrouwelijk behandeld en wordt slechts aan derden verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de betalingen via het incassobureau.

Artikel 10. Ontbinding

1. Cursist heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als DivinoBeautyX, na een deugdelijke

en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als cursist op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij DivinoBeautyX ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

2. Als DivinoBeautyX aansprakelijk is jegens cursist en/of tot nakoming gehouden, is DivinoBeautyX, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden.

Als DivinoBeautyX tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij

de overeenkomst ontbinden. DivinoBeautyX zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. DivinoBeautyX kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als cursist in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van cursist wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. DivinoBeautyX zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4. De cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijk cursist betaamt. Indien de cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van DivinoBeautyX dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten toebrengt, behoudt DivinoBeautyX zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden.

5. Indien de cursist door middel van overtreding van de huisregels, met schade aan de belangen van DivinoBeautyX dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten als gevolg, behoudt DivinoBeautyX zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden.

Artikel 11. Geschillen

1. De overeenkomst tussen DivinoBeautyX en klant/cursist wordt beheerst door Nederlands recht.

2. De geschillen die tussen DivinoBeautyX en klant/cursist mochten ontstaan naar aanleiding van een door DivinoBeautyX met klant/cursist gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

DivinoBeautyX • Buikslotermeerplein 134, 1025EX • Amsterdam • tel: 06 83 59 15 96 • KvK 71774637 • www.divinobeautyx.nl

© 2020 – DivinoBeautyX – All rights reserved